Canh bắp cải cuộn thịt

Từ hồi nhà trồng được bắp cải là Sén mê mẩn món này lắm. Thời tiết Sài Gòn nóng lắm, cộng thêm việc trồng cây trên sân thượng nên thay vì chỉ mất 3 tháng để thu hoạch thì Sén lại mất đến 6 tháng, thỉnh thoảng trồng đến tháng thứ 5 bị sâu ăn, phải bỏ cả bắp, bỏ luôn công trồng, công chăm sóc 5 tháng là chuyện thường, nên mỗi lần bẻ được bắp nào là [...]